Thursday, January 29, 2015

#Yemen lurches from crises to crisesOn the 20th of January, The Yemeni Salon was phoned by the Swedish Radio (The state public podcast), in Stockholm. To comment on the recent crisis that took place in the capital Sanaa between the Yemeni transitional government and the emerged rebel group known as “Houthis”. The group seized Sanaa since last September and on 17th of January they kidnaped a state political official and surrounded the presidential palace. I had to provide comments and clarifications within five minutes on the complex reality.
As usual, with the sense of high tempo in the radio, we couldn’t discuss all relevant questions live, so in this post I will publish the unaired questions and answers.
The interview was in Swedish. You can find the full interview here.
However, an English translated version can be found below…In Swedish:

Vad är det som håller på att hända - vad är den senaste utvecklingen i Jemen? 
Det är en maktkamp som vi ser i Jemen. Den här rebell-gruppen housi som tog över huvadstaden Sana’ i slutet av september har nu kidnappat presidentens närmaste man, Bin Mubarak. Men rebellerna kallar det för en arrestering - de tycker att han står för korruption men dom kan inte ge några konkreta exempel på den här korruptionen.

Rebellerna har också attackerat president-palatset, och omringat presidenten i hans hus. De sista två dagarna har det förekommit sammandrabbningar mellan rebellerna och presidentens styrkor. Men igår kväll har parterna börjat förhandla med varandra för att få slut på våldet. De har kommit överens om tio punkter som tydligt visar att hothirebellerna vill ha stort politiskt inflytande i jemen.

*Parterna skrev under en överenskommelse igår- vad är det de har kommit överens om?
De har kommit överens om tio punkter som tydligt visar att hothirebellerna vill ha stort politiskt inflytande i jemen. Bland annat ska det utkast till konstitution som president Hadi nyligen presenterade omformuleras. Hothirebellerna ska tilldelas platser inom samtliga statliga instutitioner. I gengälld ska hothirebellerna dra sig tillbaka från presidentpalatset och släppa presidentens näraste . Men hothirebellerna ser ut att stanna kvar i Sanaa tills vidare.

*Vad kan det få för konsekvenser för Jemen att de här rebellerna får mer inflytande?
Huthirebellerna är en minoritet i landet. Om de får starkt inflytande så sker det sannolikt på andra gruppers bekostnad. Det kan leda till att olika klaner bildar allianser med extremistgrupper för att skydda sina intressen, vilket ytterligare skulle öka instabiliteten i Jemen.

* Hur skulle du beskriva gruppen?
Namnet Houthi kommer från gruppens grundare Hussein Al-Huthi. Själva kallar de sig Ansar Allah. Gruppen utgör en inriktning inom shiaislam. Houthi startade som en religös rörelse som försöte skydda religiösa och kulturella traditioner från den konservativa och växande salafismen som har kopplingar till Saudiarabien. De senaste åren har houthi utvecklats till en politisk rörelse.  


Den här rebellgruppen Houti har haft kontrollen över huvudstaden Sanaa sedan i september förra året - varför bryter det här ut nu?
Efter den arabiska våren 2011 uppstod ett politiskt vakuum i Jemen. Hothirebellerna har sedan dess tagit kontroll över stora delar av norra Jemen. I förra veckan presenterade president Hadi ett utkast på en ny konstitution. Där står det att Jemen ska bli en federal stat och delas i sex delstater. Det skulle betyda att hothirebellerna måste lämna ifrån sig en del av de områden de idag kontrollerar. Hothirebbelernas agerande de senaste dagarna kan ses som ett sätt att sätta press på presidenten för att behålla sitt inflytande. En av punkterna från gårdagens avtal slår exempelvis fast att konstitutionen ska omformuleras. Liknande avtal har brutits förut så det är mycket möjligt att våldet kommer blossa upp igen.

Vad vi ser nu är dock ingen klassisk statskupp. Hothirebellernas mål är förmodligen inte att ta över makten utan att få inflytande över politiken så deras intressen försvaras - att ta över den politiska makten i Jemen är politiskt självmord med tanke på alla problem som finns i landet.

Gulfstaterna har blixtinkallat ett utrikesministermöte med anledning av vad som händer i Jemen - hur påverkar de här oroligheterna resten av regionen?

Gulfstaterna har under många år blandat sig i den politiska utvecklingen i Jemen på ett problematisk sätt. När det nu sker dramatiska händelser i Jemen så är det viktigt för gulfstaterna att följa vad som händer. Skulle oroligheterna utvecklas till ett inbördeskrig skulle det leda till stora flyktingströmmar och sannolikt ge olika extremister större inflytande. Men gulfstaterna är också rädda för att Jemen ska demokratiseras eftersom det skulle kunna leda till krav på reformer inom gulfstaterna.

Det finns misstanke att den här rebellgruppen stöds av Iran och lika så att regeringen stöttas av Saudiarabien - vilka intressen finns det i Jemen från de här länderna?

Man kan säga att det råder ett kallt krig i Mellanöstern mellan Saudiarabien och Iran. Dessa länder kämpar om att uppnå hegemoni i regionen. Det handlar dels om en religiös kamp mellan shia och sunni islam, och dels om politisk makt. Jemen har blivit en arena där Saudiarabien och Iran på olika sätt kämpar mot varandra.

Jemen är ett land som präglats av oroligheter och maktskiften under väldigt lång tid -  vad krävs för att skapa stabilitet landet?
En del säger att jemen är en stat som beter sig som en klan, och att olika klaner i landet beter sig som stater. Det leder till många probem i landet.

För det första behöver Jemen en stark centralmakt som minskar utrymmet för olika aktörer att agera på egen hand och som samtidigt har möjlighet att nå ut till befolkningen i hela landet. Jemen är Mellanösterns fattigaste land och över halva befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns. För det andra krävs att det internationella samfundet lanserar en slags Marshall-plan för att vända den pågående humanitära krisen i Jemen och bidra till utveckling och demoratisering.

Du är engagerad i organisationen The Jemen Salon här i Stockholm - på vilket sett arbetar ni med utvecklingen i Jemen? 

The Yemeni Salon är en kulturpolitisk mötesplats för de som är intresserade av Jemen här i Sverige. Vi försöker sprida kunskap om Jemen, ett land som ofta glöms bort i västerländsk media och vi försöker även lyfta alternativa röster från Jemen som vanligtvis inte får möjlighet att komma fram. Det kommande året kommer vi arbeta med projekt mellan kulturpolitiska aktörer i Sverige och i Jemen.

Vad tror du kommer hända nu i Jemen - vilket framtidsscenario är mest sannolikt?

Vad vi ser i Jemen nu är en maktkamp. Det är väldigt svårt att förutse vad som kommer hända eftersom det politiska läget är väldigt komplext. Historiskt har vi sett hur olika aktörer plötsligt byter sida i Jemen. Det ryktas att huthirebellerna nu samarbetar expresidenten Saleh som avgick efter protesterna 2011. Idag kommer det hållas demonstationer framför Sanaa´s universitet mot huthirebellerna. Det finns en risk att andra grupper kommer ta saken i egna händer och liksom huthirebellerna kräva ökat inflytande.In English:
What is happening - what is the latest development in Yemen?
What we seeing in Yemen is part of a power struggle. The rebel group “Houthis” who took over the capital, Sanaa in late September has now kidnapped the president's chief of staff, Bin Mubarak. But the rebels labelled the action as an arrest – The rebel claim that Bin Mubarak stands for corruption, but the group do not provide any concrete examples of what corruption he stands for.
The rebels have attacked the presidential palace, and besieged the president Hadi in his house. The last two days clashes have occurred between the rebels and the presidential forces. But last night (January 20), the parties have begun to negotiate with each other to end the violence. They have agreed on ten points which clearly shows that the Houthi rebels want to have great political influence in Yemen.

*The parties signed an agreement yesterday- what is it they have agreed on?
They have agreed on ten points which clearly shows that Houthis want to have great political leverage. Among other things, they demand to re-edit the constitution’s draft which was recently released by the president; they also demand to assign the rebel representatives seats in different state institutions. In return, the group should withdraw from the presidential palace and release Bin Mubarak. However, the rebel appears to remain in Sanaa until further notice.

What might be the consequences for Yemen that these rebels have more influence?
The rebels are viewed as a minority group. Therefore, some perceived the agreement as a good step in sharing power with previously excluded groups. Nevertheless, there is a problematic aspect that should be discussed. When you give particular group leverage in the state politics that occurs likely at the expenses of other groups. Consequently, this can force different tribal leader to form alliances with extremist groups to protect their own interests, which would further increase instability in Yemen.

How would you describe the Houthi rebel group?
The name comes from the group's founder Hussein al-Houthi. The group call themselves Ansar Allah. The group are from Zaydi sect of Shi'a Islam. Houthi started as a religious movement that sought to protect its religious and cultural traditions from the a growing conservative salafism , which has links to Saudi Arabia. In recent years, Houthi has become a political movement.

This rebel group Houti has been in control of the capital, Sanaa since last September - why conflict breaks out now?
There was a political vacuum in Yemen, after the Arab Spring in 2011. Houthi rebel has since then, taken control of large parts of northern Yemen. Last week, President Hadi, released a draft of a new constitution. It states in the draft, that Yemen will become a federal state and it will be divided into six federal states. That would mean that the rebel must surrender some of the areas which they currently control. Houthi actions of the past few days can be seen as a way to put pressure on the president to retain their influence and to pay time.
Worth to mention, that what we see now is not a classic military coup. The rebel aim is not likely to take over power but they seek to insure influence over Yemen’s policy and that their interests are defended - to take over political power in Yemen is a political suicide, given all the problems that exist in the country.

Gulf States had a meeting for its Foreign Ministers in the light of Yemen’s crisis - how does the current situation in Yemen troubles the rest of the region?

Gulf countries have for many years meddled in the political developments in Yemen, and some would describes their intervention in problematic manner. Now that it takes dramatic events in Yemen, obviously, it would be important for Gulf States to follow what happens.
If the crisis develops into a civil war, this would lead to large refugee flows and this will open from different extremist’s groups greater to seize the chaotic situation. But Gulf States are also afraid to see democratized Yemen as this inspire their citizens to demand reform.

There is a suspicion that this rebel group backed by Iran and equally so that the government supported by Saudi Arabia - which interests are there in Yemen from these countries?
One can say that there is sort of cold war in the Middle East between two regional powers, Saudi Arabia and Iran. These countries are competing to achieve hegemony in the region. This is partly about a religious struggle between Shia and Sunni Islam, and partly due political power struggle. Yemen has become an arena where Saudi Arabia and Iran in different ways are fighting each other.

Yemen is a country marked by unrest and a shift in power for a very long time - what is needed to bring stability to the country?
Some say that Yemen is a state that behaves like a clan, and that various clans in the country behave like states. This leads to many problems in the country.
Firstly, Yemen needs a strong central power that reduces the space for various actors to act on their own and at the same time have the opportunity to reach out to people in the periphery or across the country. Yemen is the poorest country in the Middle East, and over half the population live below the UN poverty line. Secondly, international community shall launch a kind of Marshall Plan to stop the ongoing humanitarian crisis in Yemen and to contribute to the development and to demoratisering the country.

You are engaged in the organization The Yemen Salon here in Stockholm – How do you work and engage with developments in Yemen?
The Yemeni Salon is a politico-cultural venue for those interested in Yemen in Sweden. We are trying to spread knowledge about Yemen, a country that is often forgotten in the Western media.  We are also trying to raise alternative voices from Yemen who do not usually get the opportunity to come forward. This coming year we will work on projects between cultural and political actors from Sweden and Yemen.

What do you think will happen now in Yemen - which future scenario is most likely?
What we see in Yemen now is a power struggle. It is very difficult to predict what will happen because the political situation is very complex. Historically, we have seen how different actors suddenly shift sides in Yemen. For instance, there are rumours in Yemen that the Houthi rebel now partnered with ex-president Saleh who resigned after protests in 2011. The same president who has waged six wars against them. There is a risk that other groups will take matters into their own hands and demands similar leverage as the one granted to the Houthi.